Resort

No. 321
Phone Number: +60 7 7942611
Plaza R & R, Jalan Abu Bakar
Phone Number: +60 7 7991432
Pejabat Chalet Sri Idaman
Phone Number: +60 7 7994780
No. 24, Jalan Jemaluang
Phone Number: +60 7 7992602
Plaza R & R, Jalan Abu Bakar
Phone Number: +60 7 7994918
No. 2, Gerai Majlis Daerah, Jalan Abu Bakar
Phone Number: +60 7 7991771
Lot 150, Jalan Telok Kambau
Phone Number: +60 7 7970934
Tourist Centre
Phone Number: +60 7 17991204